HomeOnderwijsIB (Intern Begeleider)

Specialisten in de school

De Crayenesterschool heeft een team van specialisten met verschillende taken. Klik op onderstaand PDF-file voor kennismaking en uitleg van onze specialisten.

Onze Specialisten

Specialisten in de school (1).pdf

Remedial teaching/bijles onder schooltijd

Bijles tijdens de schooluren is niet toegestaan.
Het blijkt dat te veel kinderen dan cruciale instructie en verwerkingstijd in de groep missen.
Al onze leerlingen krijgen de instructie die het best aansluit bij het niveau, tempo en werkhouding.
Voor de volgende (groepen) leerlingen geldt een uitzondering:

  • Leerlingen die ernstige dyslexie hebben en een door de verzekering vergoede behandeling krijgen

Informatie over afname van Cito in groep 3

Wij bemerken dat ouders in groep 3 regelmatig vragen hebben over de afname van de Cito toetsen. Hieronder geven wij antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom worden de resultaten direct mee naar huis gegeven en niet op het moment van de 10 minutengesprekken?

In voorafgaande jaren zijn wij regelmatig verzocht door ouders de CITO resultaten z.s.m. na afname mee naar huis te geven. Dit, omdat de 10 minutengesprekken vaak nog anderhalve maand op zich laten wachten.
De resultaten geven wij mee in een gesloten enveloppe.

Wat is de waarde van de CITO toets, in groep 3 en later?

Ons Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS) bestaat uit methodetoetsen en CITO toetsen, waaronder op dit moment CITO LOVS toetsen, de CITO entree in groep 7 en de CITO eind toets in groep 8. U heeft via de media kunnen horen dat er veranderingen op stapel staan en dat er een verplichte (eind) toets gaat komen van CITO.
De methodetoetsen toetsen de leerstof die is aangeboden in de lessen en a.d.h.v. de resultaten kan de leerkracht beoordelen of de leerling de behandelde stof in voldoende mate beheerst of dat er nog extra oefening nodig is.

De CITO toetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen de ontwikkeling en het niveau van leerlingen t.o.v. de gemiddelde Nederlands leerling.
Hoe ver is de leerling al, heeft hij/zij veel of juist weinig instructie nodig om zich optimaal te ontwikkelen.
Daarom is het zo dat CITO ook zaken vraagt die nog niet in de lessen zijn behandeld.
Zo filtert het systeem de leerlingen eruit die weinig tot geen instructie nodig hebben, maar juist meer verdieping en verrijking.

Welke waarde hechten wij daar aan?

CITO in groep 3 is naast de methodetoetsen en zaken als werkhouding, aandacht/concentratie en zelfstandigheid uitgangspunt voor de verdeling in instructiegroepen.

Wat is de waarde in de toekomst?

Pas in groep 7 en 8 wordt er gekeken welk type voortgezet onderwijs het beste past bij de leerling. Daar zijn CITO LOVS, CITO entree en CITO eind náást o.a. werkhouding, aandacht/concentratie en zelfstandigheid de parameters.

Verwijsindex

“ik koppel mijn naam aan jouw naam, zodat anderen weten dat ik jou ken”

De gemeenten in Zuid-Kennemerland willen dat alle professionals rondom leerlingen en dus ook de teamleden van de Crayenesterbasisschool, zich aansluiten bij de Verwijsindex. De leerkrachten op de scholen van ons samenwerkingsverband zijn de professionals die dagelijks hun best om hun leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling en het opgroeien in de maatschappij. De school wil in bijzondere gevallen ook andere professionals in Kennemerland op de hoogte stellen van de extra aandacht die de school geeft. De school kan het handelen ook verbeteren en afstemmen als zij op de hoogte zijn van de aanpak van andere professionals.

De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument om een ‘match’ te maken tussen professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland. De samenwerking tussen professionals van instellingen kan sneller op gang komen doordat bekend is wie contact hebben met een bepaald kind of jongere. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.

Samenwerking met Jeuggezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.

Aan onze school is een team van een JGZ arts, JGZ verpleegkundige en een JGZ assistente verbonden. De taak van de jeugdgezondheidszorg is het begeleiden van de groei en de ontwikkeling van uw kind.

U kunt als ouder aan de JGZ vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen. Deze vragen kunt telefonisch en tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken stellen ( telefoonnummer 0900- 0400682 7,5 cent per gesprek).

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland maakt deel uit van het centrum voor jeugd en gezin.

Gezondheidsonderzoek voor 5 jarigen en kinderen in groep 7
Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheids- onderzoek voor de 5 jarigen ( in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leerlingen.

Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen:

  • De JGZ assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het gewicht.
  • Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor onderdelen van het onderzoek.
  • De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraaktaalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als ouders bekend zijn.
  • De JGZ arts of –verpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming over het gehoor en het zien.
  • Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ arts of JGZ verpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.
  • Als ouder kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met de JGZ arts of JGZ verpleegkundige.

Zorg advies team

Op school is overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Elke week het laatste nieuws ontvangen? Nooit meer een studiedag vergeten? Snel op de hoogte van het vakantierooster? Weten wat de activiteiten van de komende week zijn? Dat kan heel gemakkelijk en nu ook op uw mobiel. Meld u aan en ontvang elke vrijdag "De Kras".

Nieuwsbrief De Kras ook op mobiel!