HomeOnderwijsMethoden

Lesmethoden


Kleuters | Kleuterplein (groepen 1 en 2)
Kleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.
De volgende leerlijnen worden gebruikt:
Opbouwende leerlijnen
Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom hebben alle domeinen in Kleuterplein een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen.
Ruimte om te kleuteren
Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.

Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.

Taal | Pit
Het jaarprogramma van Pit bestaat uit zes blokken van vijf weken, plus drie herhalingsweken. In elk blok (4 lesweken) behandel je twee hoofdstukken. Per twee lessen staat één leerlijn centraal. Elke vijfde les is een Pitstop-les of projectles. Hoe zorg je voor eigenaarschap bij leerlingen en houd je zicht op hun ontwikkeling? Met de Pitstop-les! Iedere vrijdag (les 5 en les 10) herhalen de kinderen wat ze hebben geleerd. Met deze formatieve evaluatie zien jij en je leerlingen precies welke doelen zij beheersen en wat ze nog moeten oefenen. De vordering houden ze bij op de doelenkaart en in hun groeischrift.

Pit werkt toe naar duurzame, functionele taalvaardigheid voor alle leerlingen! Daarom werk je met de gehele groep eerst aan een stevig fundament. De weg naar dit niveau kan natuurlijk per leerling verschillen, daarom kun je op drie manieren differentiëren:  |
- In aanpak: door pre-teaching, verlengde of verkorte instructie, begeleid inoefenen of zelfstandig aan de slag, extra modeling en coöperatieve werkvormen.  
- In tijd: door compacten, Cheetah-opgaves voor snelle leerlingen of meer gesloten opdrachten voor Maat.  
- In aanbod: met het leerwerkschrift Maat voor meer ondersteuning, Pluswerk en Spitswerk voor taalsterke leerlingen en de passende perspectieven voor leerlingen die een aangepaste route nodig hebben.  
De leerlijnen hebben elk een eigen kleur in de methode en worden in een vast ritme aangeboden. Zo weten leerlingen altijd precies wat ze aan het leren zijn. 
Spreken & luisteren
In de leerlijn Spreken en luisteren ontwikkelen leerlingen hun spreekvaardigheid, gespreks- en samenwerkvaardigheid én begrijpend-luistervaardigheid. 
Woordenschat
Binnen Pit Taal is het strategisch leren van woorden cruciaal, dat wil zeggen: aan de hand van strategieën en stappenplannen. Je geeft strategisch woordenschatonderwijs op drie gebieden: woorden leren, leren woorden te leren (woordleerstrategieën) en over woorden leren (betekenisrelaties leggen). 
Lezen
Door aan de slag te gaan met leesteksten, leren leerlingen over allerlei aspecten van taal. Leesteksten helpen bij het goed leren schrijven én zijn nodig om nieuwe woorden te leren. De leerlijn Lezen is ondersteunend aan de andere leerlijnen en géén vervanger van een methode technisch of begrijpend lezen. 
Taal verkennen
Leerlingen leren over taalstructuur en de begrippen die hierbij horen, ze leren na te denken over de grammaticale structuur van woorden, zinnen en alinea's en ze leren de functie daarvan te bepalen.
Schrijven
Met Pit leren kinderen goed en mooi formuleren binnen een heldere opbouw. Ook leren ze hoe ze verschillende soorten teksten schrijven (zowel fictie als non-fictie). 

Begrijpend lezen | Nieuwsbegrip
Naast de geïntegreerde leerlijn Leesbegrip in Taalverhaal.nu krijgen de leerlingen Nieuwsbegrip aangeboden. Nieuwbegrip is een methode voor begrijpend lezen. De methode levert wekelijks informatieve leesteksten en opdrachten op zes verschillende niveaus. De onderwerpen worden door de leraren en hun klassen aangedragen, dus altijd actueel en aansprekend. De leerlingen lezen en (ver)werken op losse bladen.  

Lezen | groep 3: Veilig leren lezen Kimversie 
Veilig Leren Lezen is de lesmethode voor aanvankelijk lezen. De methode is voor groep 3. In de laatste versie van Veilig leren lezen, de Kim-versie, staan de klank en de letter centraal in verschillende woordcombinaties. De leerlingen leren de letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen. Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten. De Kimversie heeft een geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat. Verschillen tussen leerlingen worden opgevangen door aangepaste leerlijnen, die aansluiten op het basisprogramma.
Pennenstreken als schrijfmethode in groep 3 sluit volledig aan bij deze Kim-versie.
De leerlingen werken in werkschriften, met een letterdoos, leesboekjes op niveau en digisoftware.

Lezen | groep 4 tot en met 8: Vernieuwd Niveau Lezen (VNL)
VNL staat ook voor Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier. Een unieke vorm van voortgezet technisch lezen waarbij de intrinsieke motivatie van het kind centraal staat. Vanaf groep 3 verhogen leerlingen hun leesvaardigheid door veel leeskilometers te maken. Elke ochtend en middag starten alle groepen met een kwartier stillezen. Leesplezier staat voorop. De uitgebreide schoolbibliotheek is geordend op niveau en schrijvers. Er staan leuke en kwalitatief goede kinderboeken. Elke kind leest op eigen niveau. Ieder kind houdt minimaal een keer per schooljaar een boekpromotie. Dan vertel je over je boek wat je aan het lezen bent of net uit hebt. Hopelijk zo uitnodigend dat iedereen graag jouw boek wil lezen. Als de leerlingen lezen, is de leerkracht leescoach voor kinderen die wat extra leeshulp kunnen gebruiken. Ook kan het zijn dat de leerkracht helpt meedenken over een leuk boek voor een leerling, gesprekjes heeft waarom het lezen even niet lukt of gewoon een fijn gesprekje heeft over lezen, waardoor een kind (weer) gemotiveerd raakt om verder te lezen. 

Schrijven | Pennenstreken
Pennenstreken is een schrijfmethode met een doorgaande leerlijn voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. De focus ligt op vlot en leesbaar leren schrijven. De methode biedt verbonden schrift en blokschrift aan. Er wordt bij de instructie en het aanleren van de letters en leestekens gebruik gemaakt van voorbeelden en filmpjes die getoond worden op het digibord. Van groep 3 t/m 8 leren leerlingen kritisch naar hun eigen werk kijken. Ze trainen zichzelf om waar nodig hun handschrift bij te sturen/leesbaar te houden. De leerlingen werken in werkschriften.  

Rekenen | Pluspunt, versie 4 
Pluspunt is een rekenmethode voor de groepen 3 tot en met 8. In de methode komen oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren gestructureerd aan bod. Verschillen tussen leerlingen worden opgevangen door verlengde instructie en een verrijkte (plus) lijn. Er wordt zowel op papier als digitaal gewerkt.

De Pluspunt-rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:
- Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.
- Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!
- Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.
- Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken.
- Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.
- Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het wiskundig denken te ontwikkelen.
-  Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.
- Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.

Engels | Join In 
Elke les van Join in heeft een actieve werkvorm, waarbij de kinderen in beweging zijn. Tijdens deze wisselende actieve werkvormen praten ze veel en vaak Engels met elkaar. Engels is de voertaal in de klas.
Join in werkt met Total Physical Response (TPR). Deze techniek gaat ervan uit dat je een tweede taal het best leert zoals je ook je moedertaal hebt geleerd. En dat is: door te luisteren en daarna te reageren met een actie. Kortweg; leren door luisteren en doen!
De onderwerpen komen uit het echte leven. De kinderen leren Engels tijdens de uitvoering van activiteiten, het kijken van korte (instructie)filmpjes en het maken van een concrete (eind)opdrachten.

Luisteren en spreken staan in alle groepen centraal. Vanaf groep 5 en 6 wordt de methode uitgebreid met lezen. In groep 7 en 8 leren kinderen ook schrijven in het Engels. Tijdens de lessen wordt er alleen maar Engels gesproken. Sommige kinderen op de Cray vinden dit lastig, omdat de leerkracht helemaal geen antwoord geeft in het Nederlands. Anderen kinderen vinden deze uitdaging geweldig! Leerlingen moeten elkaar helpen om uit te dokteren wat er nou gezegd wordt. Bij het leren van een nieuwe taal hoort het opbouwen van een grote woordenschat. Met Join in komen de kinderen veel in aanraking met nieuwe woorden, zodat ze zich deze snel eigen maken. Woordenschat is dan ook een heel belangrijke peiler in het programma van Join in.

Vakgericht werken Wereldoriëntatie | Blink Wereld / Kleuterplein Blink!
Blinkwereld  is een methode voor Wereldoriëntatie voor de groepen 3 tot en met 8. De groepen 1 en 2 werken met hun thematisch onderwijsmethode Kleuterplein. Voor zover mogelijk sluiten zij aan bij de thema’s van Blink of vice versa, zodat de thema’s schoolbreed zijn. Blink geeft op een onderzoekende en ontdekkende manier wereldoriëntatie. De zogenaamde zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek worden niet meer als apart vak, maar geïntegreerd aangeboden. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met onderzoekend, ontdekken en ontwerpend leren. Er is een duidelijke onderzoekaanpak die wordt opgebouwd van groep 3 tot en met groep 8.
Ook de 21st skills zijn geïntegreerd: per thema komen meerdere vaardigheden aan bod. De leerlingen werken op losse bladen die verzameld worden in een map. Per thema verwerken zij hun onderzoeken met bijbehorende informatie in een eindopdracht. Dat kan bijvoorbeeld een lapbook, presentatie of vlog zijn.

Digitale geletterdheid | Delta de Draak
Delta de Draak is een complete lesmethode voor digitale geletterdheid. De groepen 1 en 2 beginnen al vroeg met het stellen van vragen en verwerken van informatie als voorbereiding op de digitale geletterdheid. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er les- en werkboekjes die de kinderen gebruiken voor zowel de online als offline lessen. De digitale wereld is op een totaal andere leest geschoeid dan de werkelijke wereld. Er gelden andere wetten, regels en structuren. Inzicht in deze basisprincipes helpen bij zowel het bedienen van een computer als het programmeren van software. Maar ook om alledaagse problemen te bekijken vanuit een digitaal perspectief. We beginnen met het leren werken met Word.

Delta de Draak maakt de kinderen op vier gebieden vaardig: computational thinking, mediawijsheid, ict en informatie.  
- Computational thinking: bekijk de wereld vanuit het perspectief van de computer. Met computational thinking leer je om te denken met de logica die voor een computer geldt.
- Mediawijsheid: Het thema mediawijsheid hanteert het competentiemodel mediawijsheid, en bewust zijn in de digitale wereld. Media zijn voor veel kinderen zo vanzelfsprekend dat veel vragen niet eens meer gesteld worden. Zo zijn er heel wat kinderen die het internet gebruiken maar eigenlijk geen idee hebben wat het internet eigenlijk is.
On- en offline media worden met Delta de Draak stap voor stap verkend zodat kinderen veilig, verstandig en bewust om leren te gaan met media. Zowel als gebruiker en in hogere groepen ook als deelnemer.
- Ict: praktische computervaardigheden en inzichten. Wat is een computer eigenlijk? Dat is nog helemaal niet zo’n makkelijke vraag om te beantwoorden. En zeker kinderen die gewend zijn om met een tablet te werken, weten maar weinig van computers. Het thema ICT-basisvaardigheden leert basale inzichten over hardware, besturingssystemen en applicaties. Maar natuurlijk ook de bediening van een PC of laptop en het werken in de cloud. Tekstverwerken in Microsoft Word( en Google Documenten) maakt ook deel uit van de ICT-basisvaardigheden. Net als Microsoft PowerPoint en Google Presentaties. Daarbij gaat het in beginsel veel om het maken en opmaken van een document en in de hogere groepen om de structuur en opbouw.
- Informatie: we beginnen al in groep 1 met het stellen van vragen en verzamelen van informatie. Vanaf de middenbouw gaan we met projecten aan de slag en betrekken we het internet erbij. Van het gericht zoeken tot en met het filteren van informatie en presenteren van antwoorden. In de bovenbouw gaan we 'de grijze gebieden' verkennen en komt er meer context en kritisch lezen om de hoek kijken. 

Bewegingsonderwijs | Gymnastiek zwemmen dansen [vakleerkrachten] 
Van groep 1 tot en met 8 is er een aantal keren per week bewegingsonderwijs, dit doen wij met met gymlessen (alle groepen), zwemmen (groepen 4 en 5) en dansen (groepen 6, 7 en 8). Alle lessen worden door vakdocenten gegeven. Zwemmen is bewegingsonderwijs in het water en géén diplomazwemmen. Dat doen de leerlingen buiten schooltijd om.  

Godsdienstig vormend onderwijs (GVO) – Geestelijke stromingen [vakleerkracht]
Het vak GVO (godsdienstig vormend onderwijs) wordt in de groepen 6 en 7 gegeven. Het uitgangspunt van de lessen het protestants christendom omdat onze vakdocent hiervoor is aangenomen. Maar aangezien de Crayenester een openbare school is, staat de vakdocent open voor elke opmerking/vraag van de kinderen en wordt daar serieus op ingegaan. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende website: http://www.pcgvo.nl/ Geestelijke stromingen komen ook aan de orde bij het godsdienstonderwijs. Afstemming vindt plaats in overleg tussen de betreffende leerkracht en de leerkracht godsdienstonderwijs. Thema's, c.q. onderwerpen op dit terrein komen ter sprake tijdens de lessen van Blink.  

 


Pet Event - groepen 8

Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan aan het PET event, techniekdagen voor de basisschool.
Elke groep heeft drie workshops gedaan zoals bijvoorbeeld:  
* Hoe wordt een TV-reclame gemaakt; Hoe lang duurt dat eigenlijk om te maken en wat komt er allemaal bij kijken? Ze zijn soms wel 4 maanden bezig met bedenken, filmen monteren en afwerken. En uiteindelijk duurt de reclame maar 20 seconde! 
* Leren programmeren met 'Scratch'. * Houtbewerken, ze mochten helemaal zelf een voederhuisje voor vogels maken.
* Iets maken met een 3D printer.
Het was echt heel erg leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar!
Verslaggeving door Huub en Teime - groep 8a " Het PET event is mede mogelijk met het Nova en Haarlem college.  Toen we aankwamen moesten we bij ons groepje staan. Je kreeg een begeleider mee. Hij/Zij bracht je naar je onderdeel. De man legde uit wat je moest doen. We moesten koper snijden en schuren, verbanden. Daarna moesten we technisch lego in elkaar zetten en programmeren. Toen liepen we naar buiten en gingen we in een garage. Daar ging een man uitleggen wat een 3D printer is en wat je er mee doet. Toen moesten we een soort kubus in elkaar zetten en kon je een prijs winnen. Uiteindelijk omdat we de laatste groep waren mocht iedereen een 3D kunstwerk meenemen. Toen gingen we terug naar het ophaalpunt en het was super leuk!"

Letterspeurtocht en lettertas! 

De kleuters boffen maar weer. Er is voor de groepen 1 en 2 namelijk een speurtocht uitgezet door de school. 
De kinderen krijgen een kaart mee, waarop ze kunnen zien hoe een vaak de letter terugkomt in de speurtocht.
Op deze  kaart kleuren ze een bolletje in bij de letter. Ze zullen ontdekken dat sommige letters meer/minder voorkomen in de speurtocht.

Enkele slimmeriken ontdekken dat er meerdere letters verstopt zijn op dezelfde plek en dat er dus een woord staat!  Erg leuk om te zien hoe trots ze dan zijn als ze het oplezen. Soms is het wel erg lastig... wijzend naar een letter: "Meester, meester, deze letter kan ik niet vinden!" 😉 

De spelletjes om ze vertrouwd te maken met letters vinden ze echt heel leuk.

Ook gaat er een 'lettertas' rond in de kleutergroepen. Alle kinderen krijgen om de beurt de 'lettertas' mee naar huis om thuis voorwerpen te verzamelen, die met de desbetreffende letter beginnen. Het enthousiasme onder de kinderen is enorm en ze kunnen haast niet wachten tot ze aan de beurt zijn.  In groep 1/2D kwam wel iets heel bijzonders uit de lettertas... naast wolk, watermeloen, water en watten, kwam ook W... Ward uit de tas!! 🤣


De grote rekendag 

Afgelopen woensdag was het zo ver, de grote rekendag!  Het werd echt groots aangepakt. Super leuk. Ik heb zelfs meerdere kinderen horen zeggen; "Dit was de leukste rekenles ever!" En dat op REKEN-dag! Hopelijk waren jullie allen bij de fantastische kick-off, de afvalparade. Mocht dat niet het geval zijn, niet getreurd, ik neem jullie allemaal nog even mee. 

Note van de redactie: Feline (op de foto) haar droom is om modeontwerper te worden. Ze maakt zelf kleding thuis en heeft dit zelf ontworpen en gemaakt.