HomeOnderwijsMethoden

Methoden

Nederlandse Taal:

We werken met de methode Taal Actief. Taal Actief sluit aan bij de drie functies binnen het taalonderwijs: taal als communicatiemiddel, taal als ordeningsmiddel en taal als expressiemiddel.
Er wordt binnen de groep op 3 niveaus gewerkt.
Groep 1 en 2: Taalontwikkeling wordt vanuit projecten gestimuleerd. Kinderboeken spelen een belangrijke rol. Met de methode Schatkist worden voorbereidende activiteiten gedaan. 1. Daarnaast wordt gewerkt uit het Taalactiveringsprogramma van Praxis. Binnen de taalontwikkeling heeft het kringgesprek een belangrijke rol.

Lezen:

In groep 3 Veilig Leren Lezen. Groep 4 t/m 8 Vernieuwd Niveau Lezen (VNL).

Engels:

Take it easy vanaf groep 5

Technisch schrijven:

Schrift

Rekenen/wiskunde:

Wereld in getallen; Compacten. Voor de 'snelle' kinderen wordt de stof ingedikt en extra uitdaging gegeven d.m.v. Kien.

Aardrijkskunde:

De Blauwe Planeet

Geschiedenis:

Argus Clou

Natuur,Techniek:

Naut. Tevens komen technieklessen terug in ons keuzewerk (zie schoolgids)

Keuzewerk:

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met Keuzewerk. Afgelopen twee jaar heeft het team scholing gehad over dit vakgebied. In het komende schooljaar zijn er ook een aantal scholingsmomenten. Keuzewerk staat als vast onderdeel op het rooster. Tijdens het keuzewerk worden vijf verschillende opdrachten aangeboden. Diversiteit in opdrachten’ werken met hoofd, hand, samen, techniek of talent’ is een belangrijk uitgangspunt. Techniekopdrachten zullen een vast onderdeel hiervan worden. Er wordt telkens 4 tot 6 weken aan de opdrachten gewerkt. Keuzewerk is niet (alleen) lekker bezig zijn maar om te leren.

We stimuleren leerlingen om op een creatieve manier oplossingen te bedenken, alleen of in een groepje samen te werken. Wij vinden het belangrijk dat Keuzewerk uitdagende opdrachten voor alle leerlingen bevat zodat iedereen op zijn niveau aan de slag kan. Wij hebben extra kaartenbakken (zie methodes) aangeschaft om hierbij

Maatschappelijke verhoudingen:

In onze aardrijkskunde- en geschiedenismethodes wordt aandacht besteed aan maatschappelijke verhoudingen. Voorts komt dit ook aan de orde binnen de lessen godsdienstonderwijs.

Geestelijke stromingen:

Geestelijke stromingen komen ook aan de orde bij het godsdienstonderwijs. Afstemming vindt plaats in overleg tussen de betreffende leerkracht en de leerkracht godsdienstonderwijs. Thema's, c.q. onderwerpen op dit terrein komen ter sprake bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Ook in de vorm van projecten wordt aandacht besteed aan geestelijke stromingen.

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer:

De leerkracht speelt zoveel mogelijk in op mogelijkheden, die hij ziet: vanuit belangstelling, thema's en vanuit vakken. Te denken valt aan: spreekbeurten; boekbesprekingen; bezoek aan raadhuis, postkantoor, bakker; bezoek aan bibliotheek, documentatiecentrum; geldrekenen en winkeltje spelen; productinformatie; omgaan met elkaar; pestprotocollen; klassengesprekken; toneel en drama. We werken met de methode Klaar Over voor verkeer.

Godsdienstonderwijs:

Het vak GVO (godsdienstig vormend onderwijs) wordt in de groepen 7 en 8 gegeven. In groep 7 starten we met de vragen rondom het ontstaan van de aarde en welke mogelijkheden hier voor zijn. Het scheppingsverhaal wordt aan de kinderen verteld. Verder komen in groep 7 bekende personen uit de bijbel aanbod zoals Adam en Eva, Abraham, Noach en Jozef. Ook worden de Christelijke feesten behandeld. In groep 8 worden andere personen en andere onderwerpen behandeld zoals de kinderen van Adam en Eva en welke ideeën er zijn over het ontstaan van verschillende talen. Met elkaar hebben we het ook over de verschillende wereldreligies en wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de religies. Wel is het uitgangspunt van de lessen het protestants christendom omdat onze vakdocent hiervoor is aangenomen. Maar aangezien we op een openbare school zitten staat de vakdocent open voor elke opmerking/vraag van de kinderen en wordt daar serieus op ingegaan. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende website: http://www.pcgvo.nl/

Bevordering van gezond gedrag:

Aspecten van de bevordering van gezond gedrag zijn terug te vinden in de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, in ons natuuronderwijs, in het verkeersonderwijs, in het geschiedenisonderwijs en in het aardrijkskundeonderwijs. Ook in de vorm van projecten, zoals het ziekenhuisproject bij de onderbouw, wordt aandacht aan het onderwerp besteed.

Zintuiglijke oefening, waaronder bewegingsonderwijs:

Je zintuigen gebruik je dagelijks. De zintuigen worden extra geprikkeld door het aanbod van de lessen vanuit de methode kleuterplein, gymnastiek en techniek.

Tijdens de gymlessen, spellessen en het buitenspelen ontwikkelen de kleuters hun grove motoriek.

Allerlei bewegingsvaardigheden worden geoefend zoals o.a. : het klimmen, klauteren, gooien, vangen, huppelen, hinkelen, springen etc. Twee keer per week wordt er door de groepsleerkracht gymles gegeven in de kleutergymzaal. De lessen worden zorgvuldig met elkaar voorbereid en gevarieerd aangeboden.

Tijdens de verwerking van allerlei opdrachten vanuit de methode Kleuterplein ontwikkelen de leerlingen de fijne motoriek. Vaardigheden voor de fijne motoriek waar veel aandacht aan wordt besteed zijn o.a.: kleuren, prikken, knippen, scheuren, vingerverf, kleien, plakken etc. We letten op de potloodgreep, pengreep, vasthouden van de schaar etc. Mochten we signaleren dat uw kind motorische problemen heeft dan zullen we u adviseren om extern een aantal MRT-lessen voor uw kind te regelen. MRT betekent motorische remedial teaching. Een aantal lessen kan al voldoende zijn om uw kind meer zelfvertrouwen te geven op het motorische vlak. Lessen zijn mogelijk bij Jirina van Kesteren, combinatiefunctionaris Sport Heemstede (vkesteren@sportsupport.nl)

Ook regelmatig even samen met uw kind een vaardigheid of spelletje doen voor de motorische ontwikkeling stimuleert en motiveert uw kind enorm. De andere zintuigen zoals ruiken, proeven, kijken, horen etc. komen vanuit het thematisch werken regelmatig aan bod.

Bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 8

De groepen 3 t/m 8 krijgen iedere week twee lesuren bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

De groepen 3, 6, 7 en 8 hebben twee keer per week les in de gymzaal. De groepen 4 en 5 krijgen één keer in de week les in de gymzaal en maken daarnaast gebruik van het zwemonderwijs in Heemstede.
In de zaal wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode “basislessen bewegingsonderwijs”.

Over het algemeen wordt er lesgegeven in verschillende vakken, waardoor de bewegingsintensiteit hoog is en er een gevarieerd aanbod van activiteiten plaatsvindt. De verschillende activiteiten worden zo aangeboden, dat er voor iedere leerling uitdaging is en ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.
Plezier in bewegen staat centraal!

Muziek:

Muzieklessen worden gegeven door een externe vakleerkracht muziek

Spel en beweging:

Spel en bevordering van taalgebruik komen aan de orde binnen verschillende vakgebieden. In het bewegingsonderwijs en tijdens de creatieve middagen wordt aandacht aan dans besteed. Groep 8 kent een maandsluiting met diverse activiteiten. Ook binnen de projecten van Kreater komen de verschillende facetten aan de orde. Deze projecten vinden plaats binnen het cultuurprogramma, waar een apart budget voor bestaat. Als afsluiting van de kleuterperiode heeft groep 2 een musical. Ook groep 8 voert ter afsluiting van het basisonderwijs een musical op aan het eind van het jaar.
De methode Moet je doen kent naast een delen over tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, een apart dramaboek. In de laagste groepen is spel en beweging een ondersteunend didactisch middel bij de projecten.
De volgende materialen/ hoeken spelen daarbij een rol: poppenhoek, bouwhoek, de wisselende hoeken, zand- en watertafel.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Elke week het laatste nieuws ontvangen? Nooit meer een studiedag vergeten? Snel op de hoogte van het vakantierooster? Weten wat de activiteiten van de komende week zijn? Dat kan heel gemakkelijk en nu ook op uw mobiel. Meld u aan en ontvang elke vrijdag "De Kras".

Nieuwsbrief De Kras ook op mobiel!