HomeOnderwijsSpecialisten in en om de school

Specialisten in en om de school

De Crayenesterschool heeft een team van specialisten met verschillende taken:

De intern begeleider
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid
• initieert onderwijskundige vernieuwingen in de school
• monitort processen als opbrengstgericht- en handelingsgericht werken
• begeleidt en adviseert collega’s bij het geven van onderwijs
• onderhoudt contact met externe hulpverleners
• organiseert groeps- en leerlingbesprekingen met collega’s
• neemt deel aan MT-overleg

De specialist taal
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van (begrijpend) lezen en spellen en NT2
• implementeert onderwijskundig beleid t.a.v. (begrijpend) lezen en spellen en NT2
• signaleert leerlingen met dyslexie of een taalprobleem
• begeleidt en adviseert leraren bij leerlingen met een taalprobleem
• onderhoudt contact met externe hulpverleners m.b.t taal, monitort de voortgang
• organiseert indien nodig oudergesprekken, samen met leraren
• begeleidt leerlingen

De gedragsspecialist
• ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling •adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling
• begeleidt en adviseert leraren bij leerlingen met een probleem op gebied van gedrag
• onderhoudt contact met externe hulpverleners m.b.t gedrag
• organiseert indien nodig oudergesprekken, samen met leraren
• monitort de afname en eventuele interventies t.a.v. Hart en handentoetsen IEP
• begeleidt leraren op het gebied van de ontwikkeling van een positieve groepsdynamiek d.m.v. schoolbreed uitgevoerde gedragsregels en-afspraken

De specialist meerbegaafdheid
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van meer-en hoogbegaafdheid en implementeert dit beleid
• begeleidt en adviseert de levelwerkcoach
• brengt de levelwerkleerlingen in kaart na afname van de Cito-toetsen
• initieert besprekingen over levelwerkleerlingen, samen met de levelwerkcoach en de groepsleraar
• initieert overleg betreffende levelwerk met directeur, intern begeleider en levelwerkcoach
• coördineert en organiseert DWS (Day a week school)

De specialist ICT
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van ICT
• ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van ICT
• implementeert en borgt Delta de Draak, methode digitale geletterdheid

De specialist expressie
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van expressie en implementeert dit beleid
• organiseert kunst- en cultuurmenu en talentenuren
• onderhoudt contacten met externe instanties zoals H’art

De levelwerkcoach
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van Levelwerk
• begeleidt (meerbegaafde) leerlingen in de aanvullende verrijkingsleerlijnen Levelspel (kleuters) en Levelwerk (groep 3 tot en met 8)
• begeleidt de helpdesk Levelwerk, waarbij leerlingen uit hogere groepen leerlingen uit lagere groepen helpen bij vragen rondom Levelwerk
• initieert leerlingbesprekingen, ook in –en uitstroom, met specialist meerbegaafdheid en aansluitend met desbetreffende collega’s
• verzorgt schriftelijke rapportage voor rapport leerlingen, zowel op proces als productniveau

De onderwijsassistenten
• bieden (kortdurende) begeleide oefening aan leerlingen, onder verantwoordelijkheid van de leraar van deze leerlingen
• ondersteunen bij onderwijs en de begeleiding van een leerling met een fysieke beperking
• werken met Bouw! een oefenprogramma voor leerlingen met moeilijkheden op gebied van taal of aanvankelijk lezen i.s.m. de taalspecialist
• werken met Rekensprint, een individueel oefenprogramma voor leerlingen met rekenproblemen in groep 3 tot en met 6/7

De ambulante leraren
• zijn dagen/dagdelen vrij geroosterd om ondersteuning te bieden in de bovenbouwgroepen
• bieden individuele ondersteuning aan leerlingen met een eigen leerlijn
• zijn een afgesproken aantal dagen inzetbaar voor invalwerkzaamheden

Remedial teaching/bijles onder schooltijd

Bijles tijdens de schooluren is niet toegestaan.
Het blijkt dat te veel kinderen dan cruciale instructie en verwerkingstijd in de groep missen.
Al onze leerlingen krijgen de instructie die het best aansluit bij het niveau, tempo en werkhouding.
Voor de volgende (groepen) leerlingen geldt een uitzondering:

Leerlingen die ernstige dyslexie hebben en een door de verzekering vergoede behandeling krijgen

Samenwerking GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. 

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.

Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Contactmomenten
5- jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.
Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen:
• De JGZ assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het gewicht.
• Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor onderdelen van het onderzoek.
• De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraaktaalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als ouders bekend zijn.
• De JGZ arts of -verpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming over het gehoor en het zien.
• Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ arts of JGZ verpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.

Als ouder kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met de JGZ arts of JGZ verpleegkundige.

Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding  gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdverpleegkundige / jeugdarts stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg of klik op onderstaande link:

Toegang tot Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd (jeugd en opvoedhulp, jeugd-ggz en hulp voor jeugd met een beperking). De toegang via een indicatie van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) of van Bureau Jeugdzorg komt te vervallen.

De gemeenten bepalen zelf hoe zij die toegang tot jeugdhulp organiseren en wie zij bevoegdheden toekennen om namens de gemeente beslissingen over de inzet van jeugdhulp te nemen. Daarnaast kent de wet het recht om te verwijzen toe aan huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, de kinderrechter en jeugd- en gezinsbeschermers.
 

Verwijsindex

 

 

“ik koppel mijn naam aan jouw naam, zodat anderen weten dat ik jou ken”

De gemeenten in Zuid-Kennemerland willen dat alle professionals rondom leerlingen en dus ook de teamleden van de Crayenesterschool, zich aansluiten bij de Verwijsindex. De leerkrachten op de scholen van ons samenwerkingsverband zijn de professionals die dagelijks hun best om hun leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling en het opgroeien in de maatschappij. De school wil in bijzondere gevallen ook andere professionals in Kennemerland op de hoogte stellen van de extra aandacht die de school geeft. De school kan het handelen ook verbeteren en afstemmen als zij op de hoogte zijn van de aanpak van andere professionals.

De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument om een ‘match’ te maken tussen professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland. De samenwerking tussen professionals van instellingen kan sneller op gang komen doordat bekend is wie contact hebben met een bepaald kind of jongere. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.
Klik op onderstaande link voor meer informatie:
Folder Verwijsindex.pdf


 

 


Pet Event - groepen 8

Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan aan het PET event, techniekdagen voor de basisschool.
Elke groep heeft drie workshops gedaan zoals bijvoorbeeld:  
* Hoe wordt een TV-reclame gemaakt; Hoe lang duurt dat eigenlijk om te maken en wat komt er allemaal bij kijken? Ze zijn soms wel 4 maanden bezig met bedenken, filmen monteren en afwerken. En uiteindelijk duurt de reclame maar 20 seconde! 
* Leren programmeren met 'Scratch'. * Houtbewerken, ze mochten helemaal zelf een voederhuisje voor vogels maken.
* Iets maken met een 3D printer.
Het was echt heel erg leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar!
Verslaggeving door Huub en Teime - groep 8a " Het PET event is mede mogelijk met het Nova en Haarlem college.  Toen we aankwamen moesten we bij ons groepje staan. Je kreeg een begeleider mee. Hij/Zij bracht je naar je onderdeel. De man legde uit wat je moest doen. We moesten koper snijden en schuren, verbanden. Daarna moesten we technisch lego in elkaar zetten en programmeren. Toen liepen we naar buiten en gingen we in een garage. Daar ging een man uitleggen wat een 3D printer is en wat je er mee doet. Toen moesten we een soort kubus in elkaar zetten en kon je een prijs winnen. Uiteindelijk omdat we de laatste groep waren mocht iedereen een 3D kunstwerk meenemen. Toen gingen we terug naar het ophaalpunt en het was super leuk!"

Letterspeurtocht en lettertas! 

De kleuters boffen maar weer. Er is voor de groepen 1 en 2 namelijk een speurtocht uitgezet door de school. 
De kinderen krijgen een kaart mee, waarop ze kunnen zien hoe een vaak de letter terugkomt in de speurtocht.
Op deze  kaart kleuren ze een bolletje in bij de letter. Ze zullen ontdekken dat sommige letters meer/minder voorkomen in de speurtocht.

Enkele slimmeriken ontdekken dat er meerdere letters verstopt zijn op dezelfde plek en dat er dus een woord staat!  Erg leuk om te zien hoe trots ze dan zijn als ze het oplezen. Soms is het wel erg lastig... wijzend naar een letter: "Meester, meester, deze letter kan ik niet vinden!" 😉 

De spelletjes om ze vertrouwd te maken met letters vinden ze echt heel leuk.

Ook gaat er een 'lettertas' rond in de kleutergroepen. Alle kinderen krijgen om de beurt de 'lettertas' mee naar huis om thuis voorwerpen te verzamelen, die met de desbetreffende letter beginnen. Het enthousiasme onder de kinderen is enorm en ze kunnen haast niet wachten tot ze aan de beurt zijn.  In groep 1/2D kwam wel iets heel bijzonders uit de lettertas... naast wolk, watermeloen, water en watten, kwam ook W... Ward uit de tas!! 🤣


De grote rekendag 

Afgelopen woensdag was het zo ver, de grote rekendag!  Het werd echt groots aangepakt. Super leuk. Ik heb zelfs meerdere kinderen horen zeggen; "Dit was de leukste rekenles ever!" En dat op REKEN-dag! Hopelijk waren jullie allen bij de fantastische kick-off, de afvalparade. Mocht dat niet het geval zijn, niet getreurd, ik neem jullie allemaal nog even mee. 

Note van de redactie: Feline (op de foto) haar droom is om modeontwerper te worden. Ze maakt zelf kleding thuis en heeft dit zelf ontworpen en gemaakt.