HomeOnderwijsSpecialisten in en om de school

Specialisten in en om de school

De Crayenesterschool heeft een team van specialisten met verschillende taken:

De intern begeleider
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid
• initieert onderwijskundige vernieuwingen in de school
• monitort processen als opbrengstgericht- en handelingsgericht werken
• begeleidt en adviseert collega’s bij het geven van onderwijs
• onderhoudt contact met externe hulpverleners
• organiseert groeps- en leerlingbesprekingen met collega’s
• neemt deel aan MT-overleg

De specialist taal
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van (begrijpend) lezen en spellen en NT2
• implementeert onderwijskundig beleid t.a.v. (begrijpend) lezen en spellen en NT2
• signaleert leerlingen met dyslexie of een taalprobleem
• begeleidt en adviseert leraren bij leerlingen met een taalprobleem
• onderhoudt contact met externe hulpverleners m.b.t taal, monitort de voortgang
• organiseert indien nodig oudergesprekken, samen met leraren
• begeleidt leerlingen

De specialist rekenen
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van rekenen
• implementeert onderwijskundig beleid t.a.v. rekenen
• signaleert leerlingen met een rekenprobleem
• begeleidt en adviseert leraren bij leerlingen met een rekenprobleem
• onderhoudt contact met externe hulpverleners m.b.t rekenen, monitort de voortgang
• organiseert indien nodig oudergesprekken, samen met leraren
• begeleidt leerlingen

De gedragsspecialist
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van gedrag en implementeert dit beleid
• begeleidt en adviseert leraren bij leerlingen met een gedragsprobleem
• onderhoudt contact met externe hulpverleners m.b.t gedrag
• organiseert indien nodig oudergesprekken, samen met leraren

De specialist sociaal-emotionele ontwikkeling
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en implementeert dit beleid
• ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
• monitort de afname en eventuele interventies t.a.v. VISEON (Volg Instrument Sociaal Emotionele Ontwikkeling)
• begeleidt leraren op het gebied van de ontwikkeling van een positieve groepsdynamiek d.m.v. schoolbreed uitgevoerde gedragsregels en-afspraken

De specialist meerbegaafdheid
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van meer-en hoogbegaafdheid en implementeert dit beleid
• begeleidt en adviseert de levelwerkcoach
• brengt de levelwerkleerlingen in kaart na afname van de Cito-toetsen
• initieert besprekingen over levelwerkleerlingen, samen met de levelwerkcoach en de groepsleraar
• initieert overleg betreffende levelwerk met directeur, intern begeleider en levelwerkcoach
• coördineert en organiseert DWS (Day a week school)

 De specialist ICT

• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van ICT
• ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van ICT
• implementeert en borgt Delta de Draak, methode digitale geletterdheid

De specialist expressie
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van expressie en implementeert dit beleid
• organiseert kunst- en cultuurmenu en talentenuren
• onderhoudt contacten met externe instanties zoals H’art

De levelwerkcoach
• adviseert de directeur en het MT m.b.t het onderwijskundig beleid op gebied van Levelwerk
• begeleidt (meerbegaafde) leerlingen in de aanvullende verrijkingsleerlijnen Levelspel (kleuters) en Levelwerk (groep 3 tot en met 8)
• begeleidt de helpdesk Levelwerk, waarbij leerlingen uit hogere groepen leerlingen uit lagere groepen helpen bij vragen rondom Levelwerk
• initieert leerlingbesprekingen, ook in –en uitstroom, met specialist meerbegaafdheid en aansluitend met desbetreffende collega’s
• verzorgt schriftelijke rapportage voor rapport leerlingen, zowel op proces als productniveau

De onderwijsassistenten
• bieden (kortdurende) begeleide oefening aan leerlingen, onder verantwoordelijkheid van de leraar van deze leerlingen
• ondersteunen bij onderwijs en de begeleiding van een leerling met een fysieke beperking
• werken met Bouw! een oefenprogramma voor leerlingen met moeilijkheden op gebied van taal of aanvankelijk lezen i.s.m. de taalspecialist
• werken met Rekensprint, een individueel oefenprogramma voor leerlingen met rekenproblemen in groep 3 tot en met 6/7

De ambulante leraren
• zijn dagen/dagdelen vrij geroosterd om ondersteuning te bieden in de bovenbouwgroepen
• bieden individuele ondersteuning aan leerlingen met een eigen leerlijn
• zijn een afgesproken aantal dagen inzetbaar voor invalwerkzaamheden

De ergotherapeut
De school heeft de mogelijkheid een ergotherapeut te consulteren voor leerlingen met problemen op het gebied van de fijne motoriek (schrijven), taakaanpak of aandacht/concentratie. De ergotherapeut observeert in vooral de onderbouw, om zo (schrijf) motorische en/of andere problemen op tijd te kunnen signaleren en advies te geven m.b.t. de begeleiding van deze leerlingen

Remedial teaching/bijles onder schooltijd

Bijles tijdens de schooluren is niet toegestaan.
Het blijkt dat te veel kinderen dan cruciale instructie en verwerkingstijd in de groep missen.
Al onze leerlingen krijgen de instructie die het best aansluit bij het niveau, tempo en werkhouding.
Voor de volgende (groepen) leerlingen geldt een uitzondering:

  • Leerlingen die ernstige dyslexie hebben en een door de verzekering vergoede behandeling krijgen

Samenwerking GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. 

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem
(zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Contactmomenten
5- jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.
Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen:
• De JGZ assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het gewicht.
• Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor onderdelen van het onderzoek.
• De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraaktaalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als ouders bekend zijn.
• De JGZ arts of –verpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming over het gehoor en het zien.
• Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ arts of JGZ verpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.
Als ouder kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met de JGZ arts of JGZ verpleegkundige.

Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdverpleegkundige / jeugdarts stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg of klik op onderstaande link:
JGZ GGD informatie 2019 2020.pdf

Toegang tot Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd (jeugd en opvoedhulp, jeugd-ggz en hulp voor jeugd met een beperking). De toegang via een indicatie van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) of van Bureau Jeugdzorg komt te vervallen.

De gemeenten bepalen zelf hoe zij die toegang tot jeugdhulp organiseren en wie zij bevoegdheden toekennen om namens de gemeente beslissingen over de inzet van jeugdhulp te nemen. Daarnaast kent de wet het recht om te verwijzen toe aan huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, de kinderrechter en jeugd- en gezinsbeschermers.

Het Jeugdgezondheidsteam van GGD
team fotoposter GGD Kennemerland specialisten in de school.pdf

Verwijsindex

“ik koppel mijn naam aan jouw naam, zodat anderen weten dat ik jou ken”

De gemeenten in Zuid-Kennemerland willen dat alle professionals rondom leerlingen en dus ook de teamleden van de Crayenesterschool, zich aansluiten bij de Verwijsindex. De leerkrachten op de scholen van ons samenwerkingsverband zijn de professionals die dagelijks hun best om hun leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling en het opgroeien in de maatschappij. De school wil in bijzondere gevallen ook andere professionals in Kennemerland op de hoogte stellen van de extra aandacht die de school geeft. De school kan het handelen ook verbeteren en afstemmen als zij op de hoogte zijn van de aanpak van andere professionals.

De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument om een ‘match’ te maken tussen professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland. De samenwerking tussen professionals van instellingen kan sneller op gang komen doordat bekend is wie contact hebben met een bepaald kind of jongere. De Verwijsindex is opgenomen in de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen.
Klik op onderstaande link voor meer informatie:
Folder Verwijsindex.pdf Dank voor alle inzendingen en wat hebben jullie je best gedaan! Het was daarom heel moeilijk voor ons om te kiezen.
Alle prachtige inzendingen zullen te zien zijn in de school komende weken. 1 tekening sprong er toch echt uit en komt daarom op de voorkant van het programmaboekje te staan van het zomerfeest die komende week aan de oudste per gezin wordt uitgedeeld.
Shout out naar Cynthia uit 7B! 

Ook de midden en onderbouw is natuurlijk niet onbelicht gebleven; de tekening van Arwen uit 4a en  Philou uit 2b zijn ook in het programmaboekje te zien! Veel dank voor jullie inzet, we hebben genoten vanaf jullie creativiteit! 

 Liefs van de activiteiten commissie 
Groep 8A is 12-5-'22 naar het Blindenmuseum in Velsen geweest.
Toen we aankwamen werden we begeleid door blinde mensen. Het begon met zelf braille schrijven. Dan moest je je eigen naam schrijven op een braille typemachine en onze begeleider moest het dan lezen.
Toen gingen we in een rijtje door een hele donkere ruimte met allerlei obstakels, geluid en geuren.

We beleefden hoe het is om als blinde door het park te lopen en in de disco te dansen. Het was een leuke ervaring en zeker een aanrader voor meerdere klassen.
Groeten,
Dinte en Saar