HomeOnderwijsPassend onderwijs

Belangrijke informatie over Passend onderwijs

Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet bieden voor álle leerlingen die zich bij de school aanmelden. Er zijn drie mogelijkheden:
• een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding)
• een aanbod op een andere reguliere school
• een aanbod op een school voor speciaal (basis) onderwijs
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is.

Wat houdt de zorgplicht in?
Met de invoering van passend onderwijs door de overheid hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om ook alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Doelen passend onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
• Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen
• In principe een kind naar een reguliere school gaat en als dat niet kan, naar het speciaal (basis) onderwijs
• Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat
• De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen
• Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten

Basisondersteuning
Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben.

Passend onderwijs op de Crayenesterschool
De Crayenesterschool verantwoordt de uitgaven van het geld voor passend onderwijs in het Ondersteuningsprofiel. Kort samengevat wordt er ingezet op
• lees-en spellingbegeleiding voor kinderen met dyslexie,
• traject voorbereiding op het voortgezet onderwijs voor kinderen met dyslexie,
• een onderwijsassistent die, inzetbaar is voor de groepen 1 tot en met 4/5,
• leerkrachten die gedeeltelijk ambulant zijn om ondersteuning te bieden in de groepen 5 tot en met 8,
• Levelwerk voor kinderen die meer aankunnen,
• leerkrachten met een specialisatie (denk aan rekenen, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, taal, meerbegaafdheid) die gedeeltelijk ambulant zijn om ondersteuning aan collega’s te bieden.Wij gingen met onze klas naar de Eerebegraafplaats in de duinen. Na een half uurtje fietsen waren we daar aangekomen. We gingen eerst even luisteren naar een verhaal. En toen nam onze begeleider, meneer van Hasselt, ons mee naar de begraafplaats. Daar mochten we allemaal vragen stellen en daarna mochten we rondlopen over de begraafplaats. De enige vrouw die daar begraven is, is Hannie Schaft.
Frederique, Liselotte, Lara.

Groep 8A is 12-5-'22 naar het Blindenmuseum in Velsen geweest.
Toen we aankwamen werden we begeleid door blinde mensen. Het begon met zelf braille schrijven. Dan moest je je eigen naam schrijven op een braille typemachine en onze begeleider moest het dan lezen.
Toen gingen we in een rijtje door een hele donkere ruimte met allerlei obstakels, geluid en geuren.

We beleefden hoe het is om als blinde door het park te lopen en in de disco te dansen. Het was een leuke ervaring en zeker een aanrader voor meerdere klassen.
Groeten,
Dinte en Saar